ສປປ ລາວ ແມ່ນຢູ່ທີ ອັນດັບ 2 ຂອງອາຊຽນ ທີ່ອາຍຸໜ້ວຍສະເລ່ຍແມ່ນ 69.89

ຈາກການລາຍງານຂອງ United Nation Population Division ໃນປີ 2020 ຊີ້ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ຄາດຄະເນອາຍຸສະເລ່ຍ (Life Expectancy) ທັງຍິງ ແລະຊາຍ ຢູ່ ສິງກະໂປ ແມ່ນມີອາຍຸຍືນສູງສຸດ ເປັນອັນດັບ 1 ຂອງຂາດອາຊຽນ ທີ່ອາຍຸ 84.07 ປີ,

ສປປ ລາວ ແມ່ນຢູ່ທີ ອັນດັບ 9 ຂອງອາຊຽນ ທີ່ອາຍຸສະເລ່ຍແມ່ນ 69.89 ປີ. ທີ່ມາ: The ASEAN Post

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *