ອອກມາແລ້ວ ອອກຄໍາແນະນໍາ ເພີ່ມຕື່ມ ກ່ຽວກັບການປ້ອງກັນ ແລະ ຄວບຄຸມ ໂຄວິດ-19 ໃນໄລຍະຫລິ້ນບຸນປີໃໝ່ລາວ

ຄະນະສະເພາະກິດ ອອກຄໍາແນະນໍາ ເພີ່ມຕື່ມ ກ່ຽວກັບການປ້ອງກັນ ແລະ ຄວບຄຸມ ໂຄວິດ-19 ໃນໄລຍະຫລິ້ນບຸນປີໃໝ່ລາວ !!!

ຂໍໃຫ້ທຸກພາກສ່ວນເຂັ້ມງວດໃນການປ້ອງກັນໂຄວິດໃຫ້ອອກຈາກລາວເຮົາໄປ

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *