ຂ່າວ..!ປາ ແຊລມອນ ຕ າ ຍ 5,200 ພັນຕັນ ໃນຟາມ ແຊລມອນ 18 ແຫ່ງທາງຕອນໃຕ້ຂອງປະເທດ ຊິລີ

ຂ່າວຕ່າງປະເທດຂ່າວຕ່າງປະເທດຂ່າວ !ປາ ແຊລມອນ ຕ າ ຍ 5,200 ພັນຕັນ ໃນຟາມ ແຊລມອນ 18 ແຫ່ງທາງຕອນໃຕ້ຂອງປະເທດ ຊິລີ .ປາ ແຊລມອນ ຕາຍ 5,200 ພັນຕັນ.

ໃນຟາມແຊລມອນ 18 ແຫ່ງທາງຕອນໃຕ້ຂອງປະເທດ ຊິລີເຊີ່ງເປັນແຫລ່ງຜະລິດປາ ແຊລມອນປະມານ 26 %ຂອງໂລກ

ສາເຫດທີ່ເຮັດໃຫ້ປາ ແຊລມອນຕາຍເປັນຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍນີ້ເກີດມາຈາກສາຫຼ່າຍທີ່ມີການຈະເລີນເຕີບໂຕຫຼາຍໃນບໍລິເວນດັ່ງກ່າວໃນນ່ານນໍ້າທີ່ເປັນພື້ນທີ່ຂອງຟາມປາ ເຮັດໃຫ້ນໍ້າຂາດອ໋ອກຊິເຈນ.

ລວມເຖີງມີກະແສນໍ້າປ່ຽນທິດ ເຊີ່ງປາເລີ່ມຕາຍຕັ້ງແຕ່ວັນທີ່ 27 ເດືອນ ມີນາ ຈົນມາຮອດປະຈຸບັນຜູ້ຊຽວຊານຍັງກ່າວອີກວ່ານີ້ຖືເປັນໄພພິບັດດ້ານສີ່ງແວດລ້ອມຂອງປາພື້ນເມືອງ ແລະ ປະກາລັງ

ເຊີ່ງໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ ພ້ອມທັງກວດພົບສາຫຼ່າຍທີ່ເປັນອັນຕະລາຍເພາະເປັນສາຫຼ່າຍທີ່ເປັນພິດມີເຖີງ 3 ຊິນິດດ້ວຍກັນ ໃນບໍລິເວນຟາມຂອງປາແຊລມອນ ພວກມັນຈະເລີນເຕີບໂຕຈາກຂອງເສຍ,

ຈາກຂີ້ຂອງປາ ແລະ ເສດອາຫານປາສາເຫດເລົ່ານີ້ຈະດູດເອົາອອກຊິເຈນ ຈື່ງເປັນສາເຫດໃຫ້ປະລິມານໃນອ໋ອກຊິເຈນລົດລົງ ທັງເປັນສາເຫດເຮັດໃຫ້ປາ ແຊລມອນຕາຍ ພ້ອມກັນນັ້ນຍັງກວດພົບແອມໂມນຽມ ແລະ ຢູເຣຍທີ່ໃຊ້ໃນຟາມປາຮົ່ວໄຫຼອີກດ້ວຍ.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *