ຂໍເຕືອນຊາວເຟດບຸກທັງຫລາຍທົ່ວໂລກໃຫ້ຮູ້ວາ່ນາງແກ້ວຕາມີຈະເລີນລົງເຟດນາງໃຜຂ້ອຍວາ່ຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫລືອນັ້ນບໍ່ມີຄວາມຈິ່ງ

ຂໍເຕືອນຊາວເຟດບຸກທັງຫລາຍທົ່ວໂລກໃຫ້ຮູ້ວາ່ນາງແກ້ວຕາມີຈະເລີນລົງເຟດນາງໃຜຂ້ອຍວາ່ຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫລືອນັ້ນບໍ່ມີຄວາມຈິ່ງ

ເພາະນ້ອງຂ້ອຍຕາຍໄດ້ປີປາຍແລ້ວລາວມາລົງແບບນີ້ຂໍທຸກຄົນຢ່າໄດ້ໄປເຊື່ອຢ່າໂອນຊ່ວຍເດັດຂາດນ້ອງ

ຂອ້ຍຕາຍແລ້ວຂໍໃຫ້ນ້ອງໄປດີມີສຸກເຖິງສະຫວັນຊັ້ນຟ້າຄົນຊ່ວຍໂອກາດຂໍໃຫ້ມັນຮັບກຳດວ້ຍເຖີນ

ທີ່ມາ.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.