ຂະພະເຈົ້າເປັນພໍ່ແລະແມ່ຂອງນາງເຈນນິຜູ້ຢູ່ໃນຮູບພາບນີຜູ້ກຽວເປັນລູກສາວຂອງຂາພະເຈົ້າລາວໄດ້ຮ້າຍອອກຈາກບ້ານຂອງວັນທີ8ຫາວັນທີ9

ຂະພະເຈົ້າເປັນພໍ່ແລະແມ່ຂອງນາງເຈນນິຜູ້ຢູ່ໃນຮູບພາບນີຜູ້ກຽວເປັນລູກສາວຂອງຂາພະເຈົ້າລາວໄດ້ຮ້າຍອອກຈາກບ້ານຂອງວັນທີ8ຫາວັນທີ9

ດຽວນີ່ລາວຍັງບໍ່ກັບມາບ້ານປານນີ້ຖ້າຜູ້ໄດ້ພົບເຫັນຂໍ່ວອນຊວ່ຍຕິດຕໍ່ຫາ0305114148 02098009499?

ຂອບໃຈລວງນ້າຄົນທີໂພແລະແຊ້ຕໍ່ຂໍ່ໃຫັມີແຕ່ຄວາມສຸກຄວາມຈະເລີນຍິງໆຂື້ນໄປທີຊວ່ຍຄອບຄົວຂອງຂາເຈົ້າ

ທີ່ມາ.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *